Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của Phường

Thông báo Kết luận tại cuộc họp giao ban khu phố tháng 6 năm 2020
    Ngày đăng: 12/9/2020     Số lần download: 479
    Dung lượng File: 1 MB     Download
Thông báo Kết luận họp giao ban khu phố tháng 05.2020
    Ngày đăng: 12/9/2020     Số lần download: 464
    Dung lượng File: 794 KB     Download
Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND phường tại cuộc họp giao ban khu phố tháng 4 năm 2020
    Ngày đăng: 12/9/2020     Số lần download: 474
    Dung lượng File: 1 MB     Download
Thông báo Kết luận họp giao ban khu phố tháng 02.2020
    Ngày đăng: 12/9/2020     Số lần download: 443
    Dung lượng File: 1 MB     Download
Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020
    Ngày đăng: 24/12/2019     Số lần download: 486
    Dung lượng File: 3 MB     Download
Trang: 1  |  2 |