Tin nổi bật

Thông báo

THÔNG BÁO LỊCH TIÊM PHÒNG DẠI ĐỢT 1 -NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CẨM PHÚ

          Nhằm thực hiện tốt Pháp lệnh thú y, trong đó có công tác tiêm phòng triệt để các loại
vaccine trong danh mục các bệnh phải bắt buộc tiêm phòng. Phòng chống ngăn chặn có
hiệu quả không để dịch bệnh xảy ra, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại do dịch
bệnh gây ra.
        Nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân hiểu về những
tác hại và tổn thất to lớn do dịch bệnh gây ra, để toàn xã hội cùng tích cực tham gia công tác
phòng chống dịch bệnh.
        UBND phường Cẩm Phú tổ chức tiêm phòng dại cho gia súc, gia cầm trên địa bàn
phường, lịch tiêm cụ thể như sau:
        - Khu phố 1A: Ngày 16/4/2017
        - Khu phố 1B: Ngày 17/4/2017
        - Khu phố 2A: Ngày 18/4/2017
        - Khu phố 2B: Ngày 19/4/2017
        - Khu phố 3: Ngày 20/4/2017
        - Khu phố 4: Ngày 22/4/2017
        - Khu phố 5: Ngày 23/4/2017
        - Khu phố 6A: Ngày 24/4/2017
        - Khu phố 6B: Ngày 25/4/2017
        - Khu phố 7A: Ngày 26/4/2017
        - Khu phố 7B: Ngày 27/4/2017
        - Khu phố 8A: Ngày 28/4/2017
        - Khu phố 8B: Ngày 29/4/2017
      Vậy UBND phường Cẩm Phú thông báo đến 13 khu phố, các hộ gia đình trên địa bàn phường
biết và thực hiện tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đầy đủ, đúng quy định./.