Tin nổi bật

Tổ chức bộ máy

1) Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường: Ông Nguyễn Tiến Quang
- Ngày sinh : 16/6/1978
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Quản lý đất đai
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 
- Điện thoại di động : 0904.348.608
- Email :


2) Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường: ông Bùi Đình Dậu
- Ngày sinh : 16/02/1981
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn :  Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động :  0904.353.679
- Email :  buidinhdau@quangninh.gov.vn 

 
3) Phó Bí thư thường trực Đảng ủy: ông Lục Văn Trung
- Ngày sinh : 18/12/1981 
- Dân tộc : Sán dìu
- Trình độ chuyên môn : Đại học
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 
- Điện thoại di động : 01693.035.686 
- Email:  lucvantrung@quangninh.gov.vn


4) Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường: ông Nguyễn Tuấn Anh
  - Ngày sinh : 24/9/1986
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0963.136.986
- Email: nguyentuananh.cp@quangninh.gov.vn

 
 
5) Phó Chủ tịch HĐND phường: bà Vũ Thị Hiền
  - Ngày sinh : 12/01/1984
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 
- Điện thoại di động : 0375.494.202
- Email : vuthihien.cp@quangninh.gov.vn 


6) Phó Chủ tịch UBND phường: ông Lý Minh Hòa
  - Ngày sinh : 22/12/1980
- Dân tộc : Sán dìu
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Môi trường
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 
- Điện thoại di động : 0916.559.680 
- Email : lyminhhoa@quangninh.gov.vn


7) Phó Chủ tịch UBND phường: bà Nguyễn Thị Anh Đức 
- Ngày sinh : 29/10/1968 
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn : Đại học Luật Kinh tế   
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0902.268.659
- Email : nguyenthianhduc.cp@quangninh.gov.vn


8) Chủ tịch Hội LHPN phường: bà Chu Minh
- Năm sinh: 02/4/1979
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp
- Điện thoại di động: 0916.186.806
- Email: chuminh@quangninh.gov.vn


 9) Chủ tịch Hội Nông dân phường: bà Nguyễn Thị Thùy Dương
  - Năm sinh: 13/09/1983
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn:  Đại học
- Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp
- Điện thoại di động: 0976.264.116
- Email: nguyenthithuyduong.cp@quangninh.gov.vn


10) Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: ông Đào Xuân Mạnh
 - Năm sinh: 1989
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn: Đại học
- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
- Điện thoại di động: 0355.376.075
- Email:daoxuanmanh1989@gmail.com

11) Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ông Nguyễn Thành Đạt
  - Năm sinh : 1992
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư
- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp
- Điện thoại di động : 0972.319.688
- Email: 

12) Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phương: Ông Vũ Văn Mười
- Năm sinh: 1991
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn : Trung cấp Quân sự
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0345660668
- Email: vuvanmuoi@quangninh.gov.vn


 13) Công chức Tư pháp – Hộ tịch: bà Đỗ Thị Minh Hằng
 
- Ngày sinh : 1976
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Đại học Luật
- Trình độ lý luận chính trị:
- Điện thoại văn phòng : 
- Điện thoại di động :0936502062
- Email: dothiminhhang.cp@quangninh.gov.vn


14) Công chức Tài Chính – kế toán: Bà Tống Thị Bích Điệp

- Năm sinh: 1980
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn :Đại học
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0366.134.695
- Email: tongthibichdiep@quangninh.gov.vn

 
15) Công chức Tài Chính – kế toán: Bà Đặng Thu Hiền

- Năm sinh: 1992
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn :Đại học
- Trình độ lý luận chính trị :Trung cấp
- Điện thoại di động : 0382849809
- Email: dangthuhien@quangninh.gov.vn

 


16) Công chức Văn phòng – Thống kê: bà Nguyễn Thị Thủy
 
- Ngày sinh : 14/10/1974
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn : Trung cấp kế toán – thống kê
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại di động : 0972.450.412
- Email:

 17)  Công chức Văn hóa – xã hội: bà: Tường Thị Hường
- Ngày sinh: 25/10/1989
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0934.202.995
- Email: tuongthihuong@quangninh.gov.vn


18) Công chức Văn hóa – xã hội: bà Ngụy Thị Ngọc Anh
Ngày sinh : 03/12/1988
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0981.663.151
- Email: nguythingocanh@quangninh.gov.vn    

19) Công chức Văn phòng – thống kê: bà Nguyễn Thị Xuyến
- Ngày sinh : 22/9/1981
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0945.972.199
- Email: nguyenthixuyen@quangninh.gov.vn  

20) Công chức Địa chính – xây dựng: ông Nguyễn Huy Ninh
- Ngày sinh :  13/01/1971
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn :  Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị :  Trung cấp
- Điện thoại di động :  0913.143.266
- Email: nguyenhuyninh@quangninh.gov.vn

21) Công chức Địa chính – Xây dựng: Ông Đặng Minh Mạnh
- Ngày sinh : 13/9/1990
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý đất đai
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0936.778.363
- Email: dangminhmanh@quangninh.gov.vn

22) Công chức Địa chính – Xây dựng: Ông Trương Quang Dũng
  - Ngày sinh :  19/8/1971
- Dân tộc : Sán dìu
- Trình độ chuyên môn :  Đại học
- Trình độ lý luận chính trị :  Sơ cấp
- Điện thoại di động : 0912.839.093
- Email: truongquangdung@quangninh.gov.vn