Tin nổi bật

TIN TỨC - SỰ KIỆN

         Ngày 11/01/2017, tại trụ sở Đảng ủy – HĐND – UBND phường Cẩm Phú, Đảng bộ phường
Cẩm Phú đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ tư
Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII.
       Tham dự Hội nghị có toàn thể các đồng chí là Đảng viên của 19 chi bộ trên địa bàn phường.

                                                 Quảng cảnh Hội nghị


         Đ/c: Ngô Mạnh Tuyển - Thành ủy viên - Bí thư Đảng ủy phường Cẩm Phú
                                      triển khai nội dung Nghị quyết

       Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí: Ngô Mạnh Tuyển – Thành ủy viên –
Bí thư Đảng bộ - Chủ tịch HĐND phường Cẩm Phú
đã triển khai Nghị quyết số 04-NQ/TW
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn
sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự
chuyển hóa” trong nội bộ. Theo đó, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII  thể hiện rõ quyết
tâm chính trị rất cao, nỗ lực rất lớn và tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng,
đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển
hóa”; thể hiện tầm nhìn và thái độ của người cộng sản là nghiêm túc, nghiêm khắc, dũng
cảm nhìn trực diện vào những biểu hiện và mức độ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức
lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hội nghị cũng đã được quán triệt Nghị quyết
05-NQ/TW, ngày 1/11/2016 về “Một số chủ trương chính sách lớn, nhằm tiếp tục đổi mới
mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh
của nền kinh tế”; Nghị quyết 06-NQ/TW, ngày 5/11/2016 về “Thực hiện có hi
ệu quả mô
hình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta
tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

      Tại Hội nghị, các đại biểu cũng được nghe quán triệt Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày
03/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh về phương hướng, nhiệm vụ
năm 2017; Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 19/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành
phố Cẩm Phả về phương hướng nhiệm vụ năm 2017; Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 28/12/2016
của Ban thường vụ thành ủy Cẩm Phả về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây
dựng nếp sống văn hóa, văn minh”.

                                               Đại biểu dự Hội nghị
       Sau hội nghị các đồng chí cán bộ đảng viên sẽ thực hiện viết bài thu hoạch và bản cam kết
thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư nhằm đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống./.

 
Các tin liên quan: