Tin nổi bật

Chức năng, nhiệm vụ

- Là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, UBND phường có nhiệm vụ quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội; Quốc phòng – An ninh trên địa bàn phường. 
- Tổ chức và bảo đảm việc thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn phường.
- Quyết định những vấn đề của địa phương trong phạm vi được phân quyền, phân cấp theo quy định của pháp luật
- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn do cơ quan hành chính nhà nước cấp trên ủy quyền.
- Chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của địa phương.
- Quyết định và tổ chức thực hiện các biện pháp nhằm phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn phường Cẩm Phú.