Tin nổi bật

THÔNG TIN, TUYÊN TRUYỀN

  Ngày 22/7/2021, thành phố Cẩm Phả ban hành Quyết định số 3714/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử "Tự hào là công dân Cẩm Phả".

    Bộ Quy tắc gồm 5 chương, 44 điều trong đó:

     - Chương I: Các quy định chung

     - Chương II: Quy tắc xử xự chung

     - Chương III: Quy tắc ứng xử trong từng cộng đồng (Gồm quy tắc ứng xử trong gia đình; Quy tắc ứng xử trong dòng họ; Quy tắc ứng xử trong cộng đồng nơi cư trú; Quy tắc ứng xử nơi công cộng; Quy tắc ứng xử trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội)

     - Chương IV: Nội dung tuyên truyền

     - Chương V: Tổ chức thực hiện

    Nội dung chi tiết của Bộ quy tắc ứng xử "Tự hào là công dân Cẩm Phả" xem tại file đính kèm dưới đây:
/Quyet dinh ban hanh Bo quy tac ung xu Tu hao la cong dan Cam Pha_signed.pdf

Các tin liên quan: