Tin nổi bật

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại

1) Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường – Trưởng bộ phận: ông Nguyễn Tiến Quang
 
- Ngày sinh : 16/6/1978
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý đất đai
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại di động : 0904.348.608
- Email :

2) Phó Chủ tịch UBND phường – Phó trưởng bộ phận: bà Nguyễn Thị Anh Đức 
- Ngày sinh : 29/10/1968 
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn : Đại học Luật Kinh tế   
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0902.268.659
- Email : nguyenthianhduc.cp@quangninh.gov.v
 

2) Công chức Tư pháp – Hộ tịch: bà Đào Thị Thanh Bình

- Ngày sinh : 30/10/1975
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn : Đại học Luật
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0976.864.369
- Email: daothithanhbinh@quangninh.gov.vn

3) Công chức Văn hóa – xã hội: bà Ngụy Thị Ngọc Anh

- Ngày sinh : 03/12/1988
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn : Đại học
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0981.663.151
- Email: nguythingocanh@quangninh.gov.vn

4) Công chức Văn phòng – thống kê: bà Nguyễn Thị Xuyến

- Ngày sinh : 22/9/1981
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn : Đại học Luật
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0945.972.199
- Email: nguyenthixuyen@quangninh.gov.vn

5) Công chức Địa chính – xây dựng: ông Trương Quang Dũng

- Ngày sinh :  19/8/1970
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn :  Đại học
- Trình độ lý luận chính trị :  Sơ cấp
- Điện thoại di động :  0912.839.093
- Email: truongquangdung@quangninh.gov.v


5) Công chức Địa chính – xây dựng: ông Đặng Minh Mạnh
 

- Ngày sinh : 13/9/1990
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý đất đai
- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp
- Điện thoại di động : 0936.778.363
- Email: dangminhmanh@quangninh.gov.vn