Tin nổi bật

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19

 

TT Nội dung Số lượng Ghi chú
I Tổng số người nghi ngờ nhiễm vi rút corona 0  
1 Số người đã được theo dõi sức khỏe đúng hướng dẫn của Bộ Y tế 0  
II Tổng số người là người Việt Nam trở về từ nước ngoài 09  
1 Số người là người Việt Nam trở về từ Trung Quốc 09  
1.1 Số người được theo dõi giám sát sức khỏe 09  
2 Số người là người Việt Nam trở về từ nước khác (không phải Trung Quốc) 0  
3 Số người là người Trung Quốc sang Việt Nam 13  
3.1 Số người là người Trung Quốc sang Việt Nam được theo dõi giám sát sức khỏe 13