Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục bầu tổ trưởng tổ hòa giải
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết: 04 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: * Thành phần hồ sơ:
- Văn bản đề nghị công nhận tổ trưởng tổ hòa giải.
- Biên bản kiểm phiếu hoặc biên bản về kết quả biểu quyết về việc bầu tổ trưởng tổ hòa giải.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
 
File đính kèm: Tải file