Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình do Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư
Lĩnh vực:
Thời gian giải quyết:
Lệ phí: - Lệ phí thẩm định dự án - Mức phí: Theo tỷ lệ %
Nội dung: * Trình tự thực hiện:
- Tổ chức nộp hồ sơ trình thẩm định phần điều chỉnh của dự án đầu tư xây dựng công trình tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.
- Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã kiểm tra hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, viết giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức.
-  Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp xã tổ chức thẩm định phần điều chỉnh trình Chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt theo đúng thời hạn quy định.
- Tổ chức căn cứ vào giấy tiếp nhận và hẹn trả kết quả đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã nhận kết quả và nộp lệ phí thẩm định dự án (nếu có).
* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã.
* Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ bao gồm:
+ Tờ trình thẩm định dự án;
+ Phần nội dung thay đổi, điều chỉnh của dự án;
+ Văn bản pháp lý có liên quan.
+ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng công trình của cấp có thẩm quyền.
- Số lượng hồ sơ: 03 bộ
* Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian thẩm định phần điều chỉnh của dự án.
* Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức
* Cơ quan thực hiện TTHC:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị có chức năng quản lý kế hoạch ngân sách trực thuộc UBND cấp xã.
* Kết quả thực hiện TTHC: Báo cáo kết quả thẩm định
* Phí, lệ phí (nếu có):
- Lệ phí thẩm định dự án
- Mức phí: Theo tỷ lệ %
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ trình thẩm định dự án (Nghị định 12/2009/NĐ-CP)
* Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:
- Bị ảnh hưởng bởi thiên tai như động đất, bão, lũ, lụt, sóng thần, hỏa hoạn, địch họa hoặc sự kiện bất khả kháng khác.
- Xuất hiện các yếu tố đem lại hiệu quả cao hơn cho dự án.
- Khi quy hoạch xây dựng thay đổi trực tiếp ảnh hưởng đến địa điểm, quy mô, mục tiêu của dự án.
- Khi việc điều chỉnh dự án làm thay đổi địa điểm, quy mô, mục tiêu dự án vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo người quyết định đầu tư quyết định, trường hợp điều chỉnh dự án không làm thay đổi quy mô, địa điểm, mục tiêu dự án, không vượt tổng mức đầu tư thì chủ đầu tư được tự quyết định. Những nội dung điều chỉnh dự án phải được thẩm định trước khi quyết định. Trường điều chỉnh dự án phù hợp với quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng đã dược cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì phải lấy ý kiến của cơ quan này.
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
Luật số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 về Xây dựng
Luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.
Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
Thông tư 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 12/2009/NĐ-CP2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.
- Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.
 
File đính kèm: Tải file