Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng
Lĩnh vực: Thư viện
Thời gian giải quyết: 10 ngày
Lệ phí: Không
Nội dung: * Trình tự thực hiện:
Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện chấm dứt hoạt động, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện gửi thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thư viện đặt trụ sở.
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo không đủ tài liệu theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.
* Cách thức thực hiện: Gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến.
* Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ:
(1) Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện theo Mẫu M03. Thông báo giải thể/ chấm dứt thư viện ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).
* Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ.
Đối tượng thực hiện TTHC:  Tổ chức, cá nhân.
* Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã.
* Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản trả lời.     
* Phí, lệ phí: Không quy định
* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
(1) Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện theo Mẫu số 03. Thông báo giải thể/chấm dứt hoạt động thư viện ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
* Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:  Không yêu cầu
* Căn cứ pháp lý của TTHC:
- Luật Thư viện số 46/2019/QH14 ngày 21 tháng 11 năm 2019.
-  Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2020 quy định chi tiết một số điều của Luật thư viện.
- Thông tư số 01/2020/TT- BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ Trưởng bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện.
 
File đính kèm: Tải file