Tin nổi bật

Chi tiết thủ tục hành chính

Tiêu đề: Xóa đăng ký tạm vắng đối với phương tiện kỹ thuật đã sắp xếp trong kế hoạch bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội (chủ phương tiện là cá nhân).
Lĩnh vực: Động viên quân đội
Thời gian giải quyết: Ngay sau khi kết thúc đăng ký
Lệ phí: Không
Nội dung: a. Trình tự thực hiện
Bước 1: Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi đưa phương tiện kỹ thuật hoạt động ngoài địa bàn của tỉnh hoặc từ khi làm xong thủ tục cầm cố, thế chấp, cầm giữ phương tiện kỹ thuật, chủ phương tiện kỹ thuật (hoặc người đại diện) trực tiếp đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để đăng ký phương tiện kỹ thuật tạm vắng;
Bước 2: Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tiếp nhận, ghi vào sổ đăng ký phương tiện kỹ thuật tạm vắng.
b. Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Bộ Ban Chỉ huy quân sự tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã.
c. Thành phần hồ sơ: Giấy tờ liên quan đến hoạt động của phương tiện hoặc hết thời hạn cầm cố, thế chấp, cầm giữ phương tiện.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
d. Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi kết thúc đăng ký
e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban chỉ huy Quân sự cấp xã
g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Xóa tên phương tiện kỹ thuật vào sổ đăng ký phương tiện kỹ thuật tạm vắng
h. Phí, lệ phí: Không quy định
i. Tên các mẫu đơn: Không quy định
k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không quy định
l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Nghị định 168/1999/NĐ-CP Quy định danh mục và chế độ, thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội.
Nghị định 125/2005/NĐ-CP Quy định danh mục và chế độ, thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lượng thường trực của quân đội.
Nghị định 44/2012/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/1999/NĐ-CP ngày 29/11/1999 của Chính phủ quy định danh mục và chế độ, thủ tục đăng ký, quản lý phương tiện kỹ thuật thuộc diện huy động bổ sung cho lực lựng thường trực của Quân đội.
 
File đính kèm: Tải file