Tin nổi bật

Tổ chức bộ máy

1) Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND phường:  Nguyễn Thị Thu Hà
- Ngày sinh : 14/07/1971 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Luật kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp 
- Điện thoại di động : 0903.425.338 
- Email : nguyenthithuha.cp@quangninh.gov.vn


2) Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND phường: ông Lâm Văn Dũng
- Ngày sinh : 27/7/1977 
- Dân tộc : Sán Chỉ
- Trình độ chuyên môn :  Thạc sỹ
- Trình độ lý luận chính trị : Cao cấp 
- Điện thoại di động :  0912.402.181
- Email :  lamvandung.cp@quangninh.gov.vn 

 
3) Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBMTTQ phường: ông Lục Văn Trung
- Ngày sinh : 18/12/1981 
- Dân tộc : Sán dìu
- Trình độ chuyên môn : Đại học
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 
- Điện thoại di động : 01693.035.686 
- Email:  lucvantrung@quangninh.gov.vn


4) Phó Chủ tịch HĐND phường: ông Lý Minh Hòa
- Ngày sinh : 22/12/1980
- Dân tộc : Sán dìu
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Môi trường
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 
- Điện thoại di động : 0916.559.680 
- Email :  lyminhhoa@quangninh.gov.vn 


5) Phó Chủ tịch UBND phường: ông Nguyễn Thế Quân
- Ngày sinh : 11/04/1964 
- Dân tộc : Kinh
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật kinh tế
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp 
- Điện thoại di động : 01689.479.368 
- Email : nguyenthequan.cp@quangninh.gov.vn


6) Phó Chủ tịch UBND phường: bà Nguyễn Thị Anh Đức 
- Ngày sinh : 29/10/1968 
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn : Đại học Luật Kinh tế   
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0902.268.659
- Email : nguyenthianhduc.cp@quangninh.gov.vn


7) Chủ tịch Hội LHPN phường: bà Chu Minh
- Năm sinh: 02/4/1979
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp
- Điện thoại di động: 0916.186.806
- Email: chuminh@quangninh.gov.vn


 8) Chủ tịch Hội Nông dân phường: bà Vũ Thị Hiền
- Năm sinh: 12/01/1984
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn:  Đại học
- Trình độ lý luận chính trị:  Trung cấp
- Điện thoại di động: 01675.494.202
- Email: vuthihien.cp@quangninh.gov.vn


9) Chủ tịch Hội Cựu chiến binh: ông Đỗ Xuân Quyển
 - Năm sinh: 1956
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn : Trung cấp Nghề
- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp
- Điện thoại di động: 0948.248.668
- Email:

10) Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: ông Nguyễn Tuấn Anh
  - Ngày sinh : 24/9/1986
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp
- Điện thoại di động : 0963.136.986
- Email: nguyentuananh.cp@quangninh.gov.vn

11) Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phương: Ông Nguyễn Thanh Định
- Năm sinh: 18/11/1987
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn : Trung cấp Quân sự
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 01686.186.688
- Email: nguyenthanhdinh@quangninh.gov.vn


 12) Công chức Tư pháp – Hộ tịch: bà Đào Thị Thanh Bình
- Ngày sinh : 30/10/1975
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn : Đại học Luật
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0976.864.369
- Email: daothithanhbinh@quangninh.gov.vn

13) Công chức Tư pháp – Hộ tịch: bà Trương Thị Kim Tuyến
- Ngày sinh : 1969
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn : Đại học Luật
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0915.731.969
- Email: truongthikimtuyen@quangninh.gov.vn


14) Công chức Văn phòng – thống kê: bà Lục Thị Thu
- Ngày sinh : 18/12/1981
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ Luật
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0913.568.396
- Email: lucthithu@quangninh.gov.vn


15) Công chức Tài Chính – kế toán: Bà Nguyễn Thị Minh Thư
  - Năm sinh: 1983
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0913.522.199
- Email: nguyenthiminhthu@quangninh.gov.vn


16) Công chức Tài Chính – kế toán: Bà Đỗ Thị Huế
- Năm sinh: 1983
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính – Kế toán
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại di động : 0977.640.982
- Email: dothihue@quangninh.gov.vn


17) Công chức Văn phòng – Thống kê: bà Nguyễn Thị Thủy
 
- Ngày sinh : 14/10/1974
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn : Trung cấp kế toán – thống kê
- Trình độ lý luận chính trị : 
- Điện thoại di động : 0972.450.412
- Email:

 18)  Công chức Văn hóa – xã hội: bà: Tường Thị Hường
- Năm sinh: 1989
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp
- Điện thoại di động : 0934.202.995
- Email: tuongthihuong@quangninh.gov.vn


19) Công chức Văn hóa – xã hội: bà Ngụy Thị Ngọc Anh
Ngày sinh : 03/12/1988
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị : Sơ cấp
- Điện thoại di động : 0983.827.835
- Email: nguythingocanh@quangninh.gov.vn    

20) Công chức Văn phòng – thống kê: bà Nguyễn Thị Xuyến
- Ngày sinh : 22/9/1981
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn : Cử nhân Luật
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0945.972.199
- Email: nguyenthixuyen@quangninh.gov.vn  

21) Công chức Địa chính – xây dựng: ông Nguyễn Huy Ninh
- Ngày sinh :  13/01/1971
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn :  Cử nhân
- Trình độ lý luận chính trị :  Trung cấp
- Điện thoại di động :  0913.143.266
- Email: nguyenhuyninh@quangninh.gov.vn

22) Công chức Địa chính – Xây dựng: Ông Đặng Minh Mạnh
- Ngày sinh : 13/9/1990
- Dân tộc : Kinh 
- Trình độ chuyên môn : Thạc sỹ quản lý đất đai
- Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
- Điện thoại di động : 0936.778.363
- Email: dangminhmanh@quangninh.gov.vn

23) Công chức Địa chính – Xây dựng: Ông Trương Quang Dũng
  - Ngày sinh :  
- Dân tộc : 
- Trình độ chuyên môn :  
- Trình độ lý luận chính trị :  
- Điện thoại di động : 0
- Email: truongquangdung@quangninh.gov.vn