Tin nổi bật

Văn bản chỉ đạo của Tỉnh

Quyết định 1830/QĐ-UBND ngày 26/4/2019 về việc công bố danh mục TTHC mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở văn hóa và Thể thao