Tin nổi bật

Tin hoạt động của các Đoàn thể

Sáng ngày 26/4/2019, Hội Cựu chiến binh phường Cẩm Phú tổ chức ra quân trồng tuyến đường
hoa vì môi trường xanh – sạch - đẹp

Đồng chí Đỗ Xuân Quyển – Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường phường động trồng tuyến đường hoa

Tuyến đường thuộc khu phố 1A – phường Cẩm Phú được Hội Cựu chiến binh phường Cẩm Phú chọn
để triển khai mô hình xây dựng tuyến đường cây có hoa. Hưởng ứng phong trào, gần 100 cán bộ, hội
viên Hội Cựu chiến binh phường đã tham gia xã hội hóa, huy động dọn vệ sinh môi trường, xây bồn
trồng hoa và tổ chức trồng trên 100 cây hoa dâm bụt, hoa ngũ sắc, hoa dừa… với chiều dài gần 200m.
Sau khi trồng, mỗi hộ dân và hội viên Cựu chiến binh khu phố 1A sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc hoa
trồng và cùng tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường khu dân cư.

                 Các đồng chí lãnh đạo địa phương tham gia trồng hoa tại tuyến đường


                              Các đồng chí hội viên Hội Cựu chiến binh tham gia trồng hoa tại tuyến đường

 Cùng với tuyến đường này, trong những năm qua, các tổ chức Hội, Đoàn thể của phường đã tổ chức
trồng nhiều tuyến đường hoa trong khu dân cư, phấn đấu trong thời gian tới sẽ tổ chức trồng hoa ven
đường đến tất cả tuyến đường bê tông trên địa bàn phường. Phường cũng kết hợp tuyên truyền, vận
động các hộ dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc trồng, chăm sóc hoa ven đường, giữ gìn vệ
sinh khu dân cư.